Andmekaitse isikuandmete kaitse üldmääruse järgi

Siit leiate kogu teabe isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta:
Initiates file downloadAndmekaitseteave GDPR-i art 13 lg 3 järgi

SEMA VEEBILEHE ANDMEKAITSETEAVE

1. Isikuandmete kaitse lühitutvustus

Üldised märkused

Alljärgnevad märkused annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub Teie isikuandmetega siis, kui külastate meie veebilehte. Isikuandmed on kõik andmed, mille kaudu saab Teie isikut tuvastada. Põhjalikuma teabe isikuandmete kaitse kohta leiate käesolevale tekstile järgnevast isikuandmete kaitse avaldusest.

Isikuandmete kogumine meie veebilehel

Kes vastutab isikuandmete kogumise eest sellel veebilehel?

Isikuandmete töötlemisega käesoleval veebilehel tegeleb veebilehe operaator. Tema kontaktandmed on kättesaadavad sellel veebilehel.

Kuidas me Teie andmeid kogume?

Teie andmeid kogume esiteks nii, et Te annate need meile teada. Seejuures võib tegemist olla nt andmetega, mille sisestate kontaktivormi.

Muude andmete kogumine toimub meie IT-süsteemide kaudu automaatselt siis, kui külastate meie veebilehte. Tegemist on eelkõige tehniliste andmetega (nt interneti brauser, operatsioonisüsteem või lehe avamise kellaaeg). Selliseid andmeid hakatakse koguma automaatselt niipea, kui tulete meie veebilehele.

Kuidas me Teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebilehe tõrgeteta töö. Teisi andmeid võidakse kasutada Teie kasutajakäitumise analüüsimiseks.

Millised on Teie õigused seoses Teie andmetega?

Teil on õigus saada igal ajal tasuta teavet Teie salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja otstarbe kohta. Lisaks on Teil õigus nõuda nende andmete korrigeerimist, tõkestamist või kustutamist. Nii selles küsimuses kui ka teistes isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite alati pöörduda meie poole veebilehel esitatud aadressil. Lisaks on Teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Analüüsi tööriistad ja kolmandate pakkujate tööriistad

Meie veebilehe külastamisel võidakse statistiliselt analüüsida Teie surfamiskäitumist. See toimub eelkõige küpsiste ja niinimetatud analüüsiprogrammide abil. Teie surfamiskäitumise analüüs toimub tavaliselt anonüümselt; surfamiskäitumist ei saa Teile omistada. Te võite selle analüüsi suhtes vastuväiteid esitada või takistada seda teatud tööriistade mittekasutamise kaudu. Täpsemat teavet selle kohta leiate järgnevas isikuandmete kaitse avalduses.

Te võite selle analüüsi suhtes vastuväiteid esitada. Viidatud isikuandmete kaitse avalduses teavitame Teid vastuväidete esitamise võimalustest.

2. Üldised märkused ja kohustuslik teave

Isikuandmete kaitse

Nende lehtede operaatorid võtavad Teie isikuandmete kaitsmist väga tõsiselt. Me käsitleme Teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas andmekaitse-eeskirjade ja käesoleva isikuandmete kaitse avaldusega.

Käesoleva veebilehe kasutamisel kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on kõik andmed, mille kaudu saab Teie isikut tuvastada. Käesolev isikuandmete kaitse avaldus selgitab, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. See selgitab ka seda, kuidas ja mis eesmärgil me seda teeme.

Me juhime Teie tähelepanu asjaolule, et andmete edastamisel internetis (nt e-kirjavahetuse puhul) võivad esineda turvaaugud. Andmete täielikku kaitset kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik tagada.

Märkus vastutava ettevõtte kohta

Andmete töötlemise eest käesoleval veebilehel vastutab:

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried (Saksamaa)

Telefon: +49 8304 - 939 0
E-posti aadress: info@sema-soft.de

Vastutajaks on füüsiline või juriidiline isik, kes otsustab üksi või ühiselt koos teistega isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid) töötlemise otstarbe ja selleks kasutatavate vahendite üle.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmete töötlemise protsessid on võimalikud ainult Teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab vabas vormis teate saatmisest meie e-posti aadressile. Kuni tagasivõtmiseni toimunud andmete töötlemise õiguspärasust tagasivõtmine ei puuduta.

Kaebuse esitamise õigus pädevale järelevalveasutusele

Isikuandmete kaitse õiguse rikkumise korral on puudutatud isikul õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Pädevaks järelevalveasutuseks isikuandmete kaitse õigusega seotud küsimustes on selle liidumaa andmekaitseinspektor, kus asub meie ettevõte. Andmekaitseinspektorite nimekiri ja nende kontaktandmed on kättesaadavad alljärgneva lingi kaudu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Isikuandmete edastamise õigus

Teil on õigus lasta väljastada endale või kolmandale isikule tavapärases masinloetavas vormis andmeid, mida töötleme Teie nõusoleku alusel või lepingu täitmisel automaatselt. Kui nõuate andmete otsest edastamist teisele vastutavale isikule, leiab see aset vaid siis, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL- või TLS-krüpteerimine

Käesolev lehekülg kasutab turvalisuse kaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu, nt tellimuste või päringute, mille esitate meile kui lehekülje operaatorile, edastamise kaitseks SSL- või TLS-krüpteeringut. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressireal vahetub “http: //” “https: //”-ks ning brauseri reale ilmub luku sümbol.

Kui SSL- või TLS-krüpteering on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud juurdepääsu andmetele, mida meile edastate.

Teave, tõkestamine, kustutamine

Kehtivate seadusesätete raames on Teil õigus saada tasuta teavet Teie salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajadusel õigus nende andmete korrigeerimisele, tõkestamisele või kustutamisele. Nii selles küsimuses kui ka teistes isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite alati pöörduda meie poole veebilehel välja toodud aadressil.

Vastuväide turundusmeilide vastu

Käesolevaga esitatakse vastuväide trükiandmete kohustuse raames avaldatud kontaktandmete kasutamise vastu reklaam- ja teabematerjalide saatmiseks, mille kohast soovi ei ole selgelt avaldatud. Lehtede käitajad jätavad endale selgelt õiguse õiguslike sammude võtmiseks turundusteabe saatmise korral, mida ei ole soovitud, nt spämm-e-kirjade näol.

3. Andmekaitseinspektor

Seadusega ettenähtud andmekaitseinspektor

Me oleme oma ettevõtte jaoks ametisse määranud andmekaitseinspektori.

IDKOM Networks GmbH
Thomas Hug
Dieselstrasse 1
87437 Kempten

Telefon: +49 831 - 59090 400
E-posti aadress: datenschutz@idkom.de

4. Isikuandmete kogumine meie veebilehel

Küpsised

Internetilehed kasutavad osaliselt niinimetatud küpsiseid. Küpsised ei põhjusta Teie arvutis kahju ega sisalda viirusi. Küpsiste eesmärk on teha meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse Teie arvutisse ning mida Teie brauser salvestab.

Enamus meie poolt kasutatavatest küpsistest on niinimetatud seansiküpsised. Pärast Teie külastuse lõppu kustutatakse need automaatselt. Teistsugused küpsised on Teie arvutis salvestatud nii kaua, kuni Te need kustutate. Sellised küpsised annavad meile võimaluse Teie brauseri äratundmiseks järgmise veebilehe külastuse ajal.

Te saate oma brauseri seadistada selliselt, et Teid teavitatakse küpsistest ja lubate küpsiseid ainult erandjuhtudel, välistate küpsised teatud kindlatel juhtudel või üldiselt või aktiveerite küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Küpsiste deaktiveerimise korral võib käesoleva veebilehe funktsionaalsus olla piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks või teatud Teie poolt soovitud funktsioonide valmisolekuks (nt ostukorvi funktsioon), salvestatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe käitajal on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu tehniliselt veatu ja optimeeritud teenuste osutamiseks. Kui salvestatakse teisi küpsiseid (nt küpsised Teie surfamiskäitumise analüüsimiseks), siis käsitletakse neid käesolevas isikuandmete kaitse avalduses eraldi.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab teabe automaatselt niinimetatud serveri logifailidesse, mille Teie brauser edastab meile automaatselt. Nendeks on:

  • brauseri tüüp ja brauseri versioon;
  • kasutatav operatsioonisüsteem;
  • viitav URL;
  • juurdepääsu omava arvuti hostinimi;
  • serveripäringu kellaaeg;
  • IP-aadress.

Nimetatud andmeid ei viida kokku muude andmeallikatega.

Andmetöötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mis lubab andmete töötlemist lepingu või lepingueelse meetme täitmiseks.

Kontaktivorm

Kui esitate meile päringuid kontaktivormi abil, salvestatakse Teie päringuvormis esitatud andmed, kaasa arvatud seal esitatud kontaktandmed päringu töötlemise eesmärgil ning võimalike järelpäringute jaoks. Neid andmeid me ilma Teie nõusolekuta ei edasta.

Seega toimub kontaktivormi sisestatud andmete töötlemine eranditult Teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab vabas vormis teate saatmisest meie e-posti aadressile. Kuni tagasivõtmiseni toimunud andmete töötlemisprotsesside õiguspärasust tagasivõtmine ei puuduta.

Teie poolt kontaktivormi sisestatud andmed jäävad meile, kuni Te nõuate meilt nende kustutamist, võtate tagasi nende salvestamiseks antud nõusoleku või andmete salvestamise eesmärk langeb ära (nt kui Teie päringu töötlemine on lõpetatud). Imperatiivseid seadusesätteid – eelkõige säilitamise tähtaegasid – see ei puuduta.

5. Analüüsi tööriistad ja reklaam

Google Analytics

Käesolev veebileht kasutab veebianalüüsiteenistuse Google Analyticsi funktsioone. Teenuse pakkujaks on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid. Need on tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ning mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist Teie poolt. Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas Teie veebilehte kasutate, saadetakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ning salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsiste salvestamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 puntki f alusel. Veebilehe käitajal on õigustatud huvi kasutajakäitumise analüüsimise vastu, et muuta optimaalseks nii veebis esitatavad pakkumised kui ka vastav reklaam.

IP anonüümseks muutmine

Me oleme sellel veebilehel aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. 

Selle kaudu lühendab Google Teie IP-aadressi enne USAsse saatmist Euroopa Liidu liikmesriikide siseselt või teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikide siseselt. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverile USAs ning lühendatakse seal. Käesoleva lehekülje käitaja ülesandel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata Teie poolt veebilehe kasutamist, koostada aruandeid veebilehe tegevuste kohta ning osutada muid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid veebilehe käitajale. Google Analyticsi raames Teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei viida kokku teiste Google’i andmetega.

Brauseri plugin

Te saate takistada küpsiste salvestamist, kui teete vastava seadistuse oma brauseri tarkvarasse; siiski juhime tähelepanu asjaolule, et sellisel juhul ei saa Te võib-olla kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone täies ulatuses. Lisaks saate takistada küpsiste poolt loodud ja Teie poolt veebilehe kasutamisega seotud andmete (kaasa arvatud Teie IP-aadress) kogumist Google’i poolt, samuti nende andmete töötlemist Google’i poolt, kui Te laadite alla järgneval lingil leitava brauseri plugini ning pagaldate selle: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vastuväide andmete kogumise vastu

Te saate andmete kogumist Google Analyticsi poolt takistada, kui klikite alljärgnevale lingile. Selle tulemusena paigaldatakse opt-out-küpsis, mis takistab andmete kogumist siis, kui külastate edaspidi seda veebilehte: Google Analyticsi deaktiveerimine.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutab kasutajaandmeid, leiate Google’i isikuandmete kaitse avalduses: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Andmete volitatud töötlemine

Oleme sõlminud Google’iga lepingu andmete volitatud töötlemiseks ning rakendame Google Analyticsi kasutamisel Saksa andmekaitseametite rangeid reegleid täies ulatuses.

Demograafilised tunnused Google Analyticsi puhul

Käesolev veebileht kasutab Google Analyticsi funktsiooni „demograafilised tunnused“. Selle abil saab koostada aruandeid, mis sisaldavad andmeid lehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google’i huvidega seotud reklaamist, samuti kolmandate pakkujate külastajate andmetest. Neid andmeid ei saa ühelegi konkreetsele isikule omistada. Te võite selle funktsiooni igal ajal deaktiveerida Teie Google’i konto teadete seadistustes või keelata üldiselt oma andmete kogumine Google Analyticsi poolt nagu on kirjeldatud punktis „Vastuväide andmete kogumise vastu“.

6. Uudiskirjad

Uudiskirjade andmed

Kui soovite saada veebilehel pakutavat uudiskirja, on meil vaja Teie e-posti aadressi ja teavet, mis võimaldab meil kontrollida, kas Teie olete esitatud e-posti aadressi omanik ning nõus uudiskirja saamisega. Muid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Neid andmeid kasutame me ainult nõutud teabe saatmiseks ega edasta neid kolmandatele isikutele.

Uudiskirja saamise soovi vormi sisestatud andmete töötlemine toimub eranditult Teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Andmete ja e-posti aadressi salvestamiseks ning uudiskirja saatmiseks kasutamise jaoks antud nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta, näiteks uudiskirjas sisalduva lingi kaudu. Juba toimunud andmete töötlemisprotsesside õiguspärasust tagasivõtmine ei puuduta.

Teie poolt uudiskirja saamiseks meile antud andmed on salvestatud kuni uudiskirja saajate hulgast kustutamiseni ning kustutatakse pärast uudiskirjast loobumist. See ei puuduta andmeid, mis on meie juures salvestatud muul eesmärgil (nt liikmelisusega seotud e-posti aadressid).

7. Pluginad ja tööriistad

YouTube

Meie veebileht kasutab Google´i poolt opereeritava YouTube’i pluginaid. Lehekülgede käitaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kui külastate ühte meie YouTube’i pluginaga varustatud lehtedest, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Seejuures antakse YouTube’i serverile teada, millist meie lehtedest Te külastasite.

Kui olete oma YouTube’i kontol end sisse loginud, annate YouTube’ile võimaluse ühendada Teie surfamiskäitumine otseselt Teie isikliku profiiliga. Te saate seda takistada, logides YouTube’i kontolt välja.

YouTube’i kasutamine toimub meie veebipakkumiste atraktiivse esitamise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Lisateavet kasutajaandmete kasutamise kohta leiate YouTube’i isikuandmete kaitse avaldusest: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Google’i veebišriftid

Käesolev lehekülg kasutab kirjastiilide ühtseks esitamiseks niinimetatud veebišrifte, mida pakub Google. Lehekülje avamisel laadib Teie brauser vajalikud veebišriftid Teie brauseri vahemällu, mis võimaldab sellel tekste ja kirjaliike korralikult kuvada.

Selleks peab Teie kasutatav brauser looma kontakti Google’i serveritega. Sellisel viisil saab Google teada, et Teie IP-aadressilt avati meie veebileht. Google’i veebšriftide kasutamine toimub meie veebipakkumiste ühtse ja atraktiivse esitamise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Kui Teie brauser ei toeta veebišrifte, kasutab Teie arvuti standardšrifti.

Täiendavat teavet Google’i veebišriftide kohta leiate aadressil https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i isikuandmete kaitse avalduses: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Käesolev leht kasutab API kaudu Google Maps kaardirakendust . Teenuse pakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vajalik Teie IP-aadressi salvestamine. See teave saadetakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ning salvestatakse seal. Käesoleva lehe pakkuja ei saa seda andmeedastust mõjutada.

Google Mapsi kasutamine toimub meie veebipakkumiste atraktiivse esitamise ning meie poolt veebilehel nimetatud kohtade lihtsa leidmise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Rohkem teavet kasutajaandmete kasutamise kohta leiate Google’i isikuandmete kaitse avalduses: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.